Skip to main content

Cookie en Privacy statement

Privacyverklaring 

Wij gaan zeer zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Met het gebruik maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookie-beleid. Uiteraard verkopen of verstrekken wij jouw gegevens nooit aan derden. Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt alleen voor het doel waarvoor jij ze aan ons verstrekt en doen dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming. 

Welke gegevens verzamelen wij:

Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die wij verkrijgen n.a.v. het downloaden, het inschrijven op ons blog, aanmelding of via het contactformulier.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Bedrijfsnaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- in sommige gevallen je Bankrekeningnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op de website

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens:

Deze website verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Deze website analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Deze website verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Deze website bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Deze website verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. SuccesvollerVerkopen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Mailchimp
Deze website maakt gebruik van Mailchimp voor het versturen van e-mails. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van het gratis e-book worden jouw gegevens opgeslagen in Mailchimp.

Facebookpixel
De Facebookpixel registreert wie de website bezoekt. Deze informatie kan gebruikt worden om o.a. advertenties te maken voor de bezoekers van bepaalde pagina’s.

Social share buttons
Je kan heel gemakkelijk berichten van deze website delen met de Social share buttons. Deze buttons werken met cookies. Deze website heeft geen inzage in de verzamelde gegevens van de social media kanalen. We verwijzen je daarvoor naar de privacy informatie van deze social media platforms.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ontvang je de nieuwsbrief of het blog dan kan je je onder de mail altijd direct afmelden voor de mailinglijst. Wil je de gegevens wijzigen dan is dat ook mogelijk.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SuccesvollerVerkopen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons email adres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op

  

Algemene betalingsvoorwaarden JNS Coaching

Artikel 1 Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog/coach en de cliënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak/behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog/coach gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen middels een separate factuur van Eur 50,- voor afspraken op werkdagen van 9-5 en Eur 75,- voor afspraken in de avonduren en/of het weekend.

Artikel 3 Tenzij anders is afgesproken betaalt de cliënt vooraf via overboeking op het doorgegeven rekeningnummer zoals dat staat op de bevestiging van de eerste afspraak. Ook is het mogelijk om contant tijdens de sessie af te rekenen. Als anders is afgesprokene stuurt de psycholoog/coach binnen dertig dagen na datum van coaching of behandeling een factuur naar de cliënt. De rekening gaat ook naar de cliënt als de werkgever betaalt. In alle gevallen is de cliënt uiteindelijk verantwoordelijk voor betaling.

Artikel 4 De door de psycholoog/coach aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de coaching en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald als het bedrag niet vooraf is betaald of op de sessie is voldaan. Beide partijen mogen aangeven dat de factuur betaald dient te worden. Na opzegging van de overeenkomst is de cliënt verplicht nog openstaande bedragen te voldoen.

Artikel 5 Indien door de cliënt aan de psycholoog/coach machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6 Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7 Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog/coach de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog/coach de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8 Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog/coach zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.

Artikel 10 Bij herhaalde conflicten over de betaling is de psycholoog/coach gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 11 De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert voor de sessies, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Artikel 12 is gerechtigd haar tarieven te verhogen indien factoren van interne dan wel externe markt hiertoe aanleiding geven. De verhoging gaat per eerste van een maand in met een wachtperiode van een maand.

Artikel 13 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan JNS Coaching kenbaar te worden gemaakt, tenzij cliënt de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Op verzoek kan kosteloos een afschrift van de algemene betalingsvoorwaarden worden toegezonden.

 

Privacy verklaring website

Privacy policy voor de JNS Coaching website:www.jnscoaching.nl.

1) Waarborgen Privacy Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.jnscoaching.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming Door de informatie en de diensten op JNS Coaching te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen Als je meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van www.jnscoaching.nl kun je ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@jnscoaching.nl.

4) Monitoren gedrag bezoeker www.jnscoaching.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel de website bezocht wordt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies www.jnscoaching.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen Je kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken de mogelijkheden van je browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van de gekozen browser.

 

 

Privacyverklaring JNS Coaching

Dit is een privacyverklaring van JNS Coaching van Judith Niekel, Levenslooppsychologe en Coach, gevestigd te Baarn.

JNS Coaching is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in deze privacyverklaring heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken, evenals over de wijze van bescherming en de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken om contact met u te leggen over en diensten te verlenen in relatie tot onze kerntaak, psychologische ondersteuning en coaching bij levensproblemen of coaching vraagstukken op dit gebied, evenals andere zaken die verband houden met de diensten van JNS Coaching. Verder kan de informatie gebruikt worden om onze website te beheren en te verbeteren (inclusief het analyseren van data gerelateerd aan het gebruik van onze website), evenals voor andere doeleinden zoals vermeld in deze privacyverklaring.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 JNS Coaching verwerkt (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

• de website bezoekt;

• een verzoek doet voor nadere informatie over de diensten die JNS Coaching levert;

• via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;

• een aanbeveling schrijft op onze website of andere (online) sociale media zoals LinkedIn of Facebook;

• op een foto of video voorkomt en wij deze beelden plaatsen op onze website. Voor dit laatste zullen wij altijd vooraf uw toestemming vragen.

1.2 JNS Coaching verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

• naam, adres, email-adres, telefoonnummer;

• uw bankrekeningnummer;

• uw IP-adres, het type browser en de bezochte pagina’s (via cookies)

• de coaching of maatwerk-product voor psychologische begeleiding die voor u wordt samengesteld;

• de door u aan ons verzonden berichten;

• andere gegevens van belang voor coaching of maatwerk-product voor psychologische begeleiding.

1.3 We gebruiken de persoonsgegevens op de volgende wijze: (a) om met u contact op te nemen met voor u relevante informatie; (b) om een aanbod op maat voor u samen te stellen; (c) om verzoeken tot betaling uit te voeren; (d) om de financiële administratie te verzorgen.

1.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam op die computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

1.5 Alle door u verstrekte informatie, zowel elektronisch, mondeling of schriftelijk, wordt vertrouwelijk door JNS Coaching behandeld.

1.6 U kunt uw persoonlijke informatie die wij van u bewaren, via e-mail laten wijzigen of laten verwijderen.

1.7 We hanteren de volgende regels voor commerciële e-mails en berichten:

(a) We gebruiken geen valse of misleidende aanduidingen of e-mailadressen;

(b) We honoreren op de kortst mogelijke termijn verzoeken om uitschrijving (bijvoorbeeld voor wat betreft eventuele nieuwsbrieven) en hebben hiertoe een link op de betreffende e-mails staan.

1.8 Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, dan kunt u ons mailen via info@jnscoaching.nl dan zullen we u onmiddellijk verwijderen uit de betreffende e-maillijst. 1.9 Indien u gegevens van andere personen aan ons verstrekt, dan wordt u geacht hiervoor toestemming van hen te hebben verkregen.

2. INFORMATIE EN BEZWAAR MAKEN

2.1 U kunt contact opnemen met mevrouw Judith Niekel-Sjoerds, eigenaar van JNS Coaching, via info@jnscoaching voor:

• meer informatie over de wijze waarop JNS Coaching persoonsgegevens verwerkt;

• vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

• inzage in de persoonsgegevens die JNS Coaching met betrekking tot u verwerkt;

• het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door JNS Coaching.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS EN GEBRUIK VAN COOKIES

3.1 JNS Coaching zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

3.2 JNS Coaching zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. De data zijn alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die specifiek rechten hebben gekregen om de systemen te raadplegen en de persoonsgegevens te gebruiken. Ze zijn verplicht om de persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.

3.3 Bezoekers hebben vanaf onze website de mogelijkheid om naar externe websites te navigeren. Wanneer de bezoeker de optie selecteert om de inhoud van deze websites te bekijken, navigeren ze weg van de website van JNS Coaching naar die andere web site. Bij uw bezoek aan die andere websites kunnen diverse cookies gebruikt worden. JNS Coaching is niet verantwoordelijk voor cookies die worden gebruikt op die andere websites.

4. DATA-LEK

4.1 Als er sprake is van een data-lek met kans op ernstige nadelige gevolgen voor de persoonsgegevens dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U wordt binnen 7 werkdagen van een vermoeden van een data-lek op de hoogte gesteld via email.

4.2 Een data-lek is het onrechtmatig (dus zonder toestemming van de desbetreffende bedrijven of overheidsinstanties) toegang krijgen tot, wijzigen, vernietigen, verwerken of op enige wijze openbaar maken van persoonsgegevens.

5. DERDEN

5.1 Met uitzondering van het gestelde in deze privacyverklaring en de overige leden van dit artikel zal JNS Coaching de persoonsgegevens die we van u verzamelen niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of JNS Coaching daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.2 De in dit artikel bedoelde derden gebruiken de gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

5.3 Wij bieden geen producten of diensten van derden aan op onze website.

6. WIJZIGING PRIVACYVERKLARING VERWIJZING NAAR ANDERE WEBSITES EN VERSIEBEHEER

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

6.2 Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (opgesteld op 4 juni 2018)

Algemene voorwaarden JNS Coaching Al ons werk kenmerkt zich door zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid. In het onderstaande concretiseren wij deze beginselen. Bedrijfsgegevens:

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

JNS Coaching richt zich op psychologische begeleiding en coaching binnen het werkveld van de levensloop van de mens in de meest ruime zin.

Naam bedrijf: JNS Coaching Eigenaar: Judith Niekel-Sjoerds, Levenslooppsychologe en Coach

Adres: B. Zweerslaan 59, 3741 HM BAARN

KvK: KvK Gooi-, Eem- en Flevoland Reg nr 321491870000

BTW-nr: 1467.69.855.B.01

Email: info@jnscoaching.nl

Tel: 06-23836820

Artikel 3 | Definities

1. Cliënt: degene die met JNS Coaching een (mondelinge) overeenkomst sluit.

2. Overeenkomst: iedere (mondelinge) overeenkomst betreffende de levering van diensten tussen Judith Niekel-Sjoerds en cliënt.

3. Kosten: de volgens de website van JNS Coaching onder "Tarief" geldende kosten of de met cliënt overeengekomen kosten, typefouten etc. voorbehouden.

4. Totstandkoming van de overeenkomst: de overeenkomst komt tot stand door ondertekening/digitale verzending van het inschrijfformulier, een overeenkomst per e-mail of via een mondelinge afspraak. Mondelinge afspraken zullen zoveel mogelijk voor de coaching worden bevestigd per e-mail. Hiermee verklaart men zich tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden. Cliënt stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

5. Duur van de overeenkomst: de overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde worden opgezegd en eindigt van rechtswege als het doel van de begeleiding is gehaald.

Artikel 4| Uitvoering van de overeenkomst / Algemeen

1. Cliënt verplicht zich tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen van juiste adresgegevens t.b.v. contact en facturatie.

2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet aan derden verstrekt zonder toestemming / noodzaak (zie ook [Privacyverklaring] van JNS Coaching.

3. Alle door JNS Coaching geleverde materialen, documenten en opdrachten, blijven (intellectueel) eigendom van JNS Coaching. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming van JNS Coaching. JNS Coaching stelt zo veel mogelijk in het werk om de veiligheid van personen en spullen te waarborgen. JNS Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing van eigendommen van de cliënt tijdens sessies met JNS Coaching.

4. JNS Coaching spant zich in tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen de afgenomen diensten.

5. Voor de begeleiding en de administratie is JNS Coaching volledig afhankelijk van de medewerking van de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar benodigde leermiddelen, waaronder aanbevolen (studie)boeken.

6. JNS Coaching behoudt zich het recht om coaching of psychologische begeleiding te annuleren zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. JNS Coaching verplicht zich in geval van annulering 100% van het door cliënt betaalde bedrag voor de geannuleerde coaching of psychologische begeleiding zo spoedig mogelijk terug te betalen, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

7. Door zich aan te melden via het contactformulier op de website en/of bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft cliënt toestemming zijn/haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van JNS Coaching voor administratiedoeleinden.

8. Cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 | Doelstellingen

1. JNS Coaching stelt zich tot doel de cliënt te begeleiden en te ondersteunen bij het behalen van het van te voren bepaalde door de cliënt bepaalde doel van de psychologische ondersteuning en/of coaching.

2. JNS Coaching verzorgt ondersteuning op die gebieden waar de cliënt moeilijkheden ondervindt en die binnen de expertise van JNS Coaching valt.

3. JNS Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting. JNS Coaching biedt derhalve geen garantie voor de te behalen coaching en/of psychologische resultaten van de behandeling. JNS Coaching is tevens niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten en /of onvoldoende beoordelingen door instellingen zoals werkgevers.

4. Bij coaching op werk/privégebied: JNS Coaching biedt begeleiding aan cliënt naar het beste van haar kunne en zal de cliënt doorverwijzen naar andere specialisten (bijvoorbeeld klinisch psychologen) indien zij denkt dat de cliënt dit nodig heeft.

Artikel 6 | Offertes, Tarieven en Betaling

1. Alle offertes en prijsopgaven door JNS Coaching gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.

2. Offertes zijn gebaseerd op de op dat moment beschikbare informatie bij JNS Coaching.

3. In de overeenkomst kunnen waar relevant nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

4. Cliënt is aan JNS Coaching de tarieven verschuldigd zoals omschreven op de website van JNS Coaching onder "Tarieven en werkwijze". In sommige gevallen kan een ander tarief worden afgesproken. Dit zal dan per e-mail worden bevestigd aan cliënt voorafgaand aan de coaching. Het factuurbedrag is gebaseerd op het vermelde tarief op de website of anders overeengekomen tarief. Er dient vooraf betaald te worden, behalve als anders is overeengekomen.

5. JNS Coaching is gerechtigd haar tarieven te verhogen indien factoren van interne dan wel externe markt hiertoe aanleiding geven. De verhoging gaat per eerste van een maand in met een wachtperiode van een maand.

6. Beide partijen mogen aangeven dat de factuur betaald dient te worden.

7. Na opzegging van de overeenkomst is de cliënt verplicht nog openstaande bedragen te voldoen.

8. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan JNS Coaching kenbaar te worden gemaakt, tenzij cliënt de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

9. Zie ook de separate Betalingsvoorwaarden voor alle details inzake Tarieven en betaling.

Artikel 8 | Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen JNS Coaching en cliënt kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden door cliënt.

Artikel 9 | Het verzetten van afspraken

1. Indien cliënt de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal JNS Coaching de hiervoor vastgestelde kosten (zie No show op de website bij Tarieven en werkwijze) in rekening brengen en is cliënt verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

2. Bij niet verschijnen van de cliënt op een gepland gesprek worden de hiervoor vastgestelde kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is cliënt verplicht deze te betalen. Dit geldt voor alle afspraken, zowel voor face-to-face of andersoortige afspraken, zoals online via skype.

3. JNS Coaching behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10 | Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de sessies.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel cliënt als de samenleving behoudt JNS Coaching zich het recht voor de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak JNS Coaching gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en JNS Coaching zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is JNS Coaching niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid (zie ook artikelen 4 en 5)

1. JNS Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.

2. JNS Coaching is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een behandelsessie of coaching sessie. Cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

3. Elke aansprakelijkheid van cliënt voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien cliënt klachten heeft over de verrichte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij JNS Coaching.

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met cliënt zal JNS Coaching zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 12 a| Overige bepalingen In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de leiding van JNS Coaching.

Artikel 13 | Wijziging van de algemene voorwaarden

JNS Coaching is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Voor de al afgesloten overeenkomsten gelden de algemene voorwaarden van vóór de wijziging. Op latere afgesloten overeenkomsten zijn dan de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

Op schriftelijk verzoek kunnen de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid eenmalig kosteloos per post of email worden toegestuurd.

  • Hits: 733
Wil jij ook lichter leven en werken?

Spreekt wat je tot nu toe hebt gelezen je aan? Bel of mail me dan vooral voor een (uiteraard) gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

concept & webdesign smackitcreations.com